Konferencja

W dniach 9-10 października 2019 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem

„DOCHODZENIA POPOŻAROWE – NAUKA I TECHNIKA”

Sesje konferencyjne przeprowadzone zostaną w pawilonie 7 sala A-B Międzynarodowych Targów Poznańskich i poświęcone będą zagadnieniom z zakresu organizacji dochodzeń w sprawach o pożary, zastosowaniu osiągnięć nauki i techniki w procesie analizy rozwoju pożarów, ujawniania ich przyczyn oraz sprawców.

Tematy szczegółowe*):

 1. Damian BĄK – Problematyka badań parametrów wybuchowości pyłów przemysłowych
  (Industrial dust explosiveness parameter research)
 2. Przemysław BERUS – Pożary składowisk odpadów – organizacja oględzin oraz bezpieczeństwo zespołów oględzinowych
  (Fires of waste disposal sites – investigation organisation and safety of the investigation team)
 3. dr Rafał BORUSIEWICZ – Analiza chemiczna próbek zabezpieczonych z miejsca pożaru – charakterystyka dwóch przypadków
  (Chemical analysis of samples gathered on a fire site – description of two case studies)
 4. Tomasz DASZKIEWICZ, dr inż. Justyna GRZYMISŁAWSKA – Problematyka dochodzeń popożarowych obiektów wielkogabarytowych
  po utracie stateczności

  (Fire investigation of large size building after the loss of their stability)
 5. Maria DREGER – Ocieplenia a bezpieczeństwo pożarowe. Wytyczne SITP WP – 03:2018
  (Thermal insulations and fire safety. SITP WP Guidelines – 03: 2018)
 6. Mateusz DZIUBEK – Ocena degradacji po pożarze metalowych elementów konstrukcyjnych – badania i zalecenia eksploatacyjne
 7. Paweł GUZEWSKI – Analiza znamion typizacji związanych ze sprowadzeniem pożaru
  (Analysis of classification characteristics connected with arson)
 8. dr Leszek KARSKI, Filip NAWROT – Zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku
  oraz szkód w środowisku – odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem odpadów

  (Securing the claims for negative environmental impact and environmental damage – responsibility of the waste disposal site management)
 9. Grzegorz KOTULEK, Piotr OŻANA – Czynniki wpływające na zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych
  (Factors increasing carbon monoxide poisoning hazard In residential buildings)
 10. Piotr LESIAK – Przypadek pożaru hali produkcyjno-magazynowej o niskiej wartości obciążenia ogniowego
  (The case of fire in factory floor and storage facilities with a low value of fire load)
 11. Tomasz LEWANDOWSKI – Zagrożenia pożarowe w obiektach wykonanych z płyt warstwowych – studium przypadku
  (Fire hazard in buidling made of sandwich panels – case study)
 12. Marek LIS – Kominy – a ochrona przeciwpożarowa
  (Chimneys and fire protection)
 13. dr n. biol. Dorota LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, dr n. med. Julia SOBOL, dr n. med. Marzena ŁABĘCKA, dr n. med. Wojciech KOCIEMBA
  Dokumentacja medyczna i metody obrazowania medycznego w identyfikacji ofiar pożarów
  (Medical documentation and medical imaging methods used when identifying fire victims)
 14. dr Barbara OŚCIŁOWSKA, Grzegorz KOTULEK – Analiza przydatności stosowania mierników przenośnych przy ustalaniu przyczyny pożaru
  (Analysis of usefullness of portable metres in identifying fire causes)
 15. dr inż. Bartłomiej PAPIS – Ocena wyrobów budowlanych na podstawie badań reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia
  (Assessment of construction products on the basis of study on their reaction to fire and fire development)
 16. dr hab. Marzena PÓŁKA, Dariusz BARANOWSKI, Daniel MAŁOZIĘĆ – Analiza przyczyn, zagrożeń i rozwoju pożarów w samochodach osobowych
  (Analysis of fire causes, hazard and development in passanger cars)
 17. Bartłomiej SĘDŁAK – Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych
  (Fire resistance of vertical glazed elements)
 18. dr med. Rafał SKOWRONEK, dr hab. med. Czesław CHOWANIEC – Studium przypadku zabójstwa rodziny przez podpalenie domu jednorodzinnego
  – wybrane aspekty z perspektywy medyka sądowego

  (Case study of murdering a family by setting a detached house on fire: chosen aspects from the perspective of a forensic scientist)
 19. Tomasz WIŚNIEWSKI – Bezpieczeństwo pożarowe składowisk odpadów w świetle nowych regulacji prawnych
  (Fire security of waste disposal sites in view of the latest legal regulations)
 20. Tomasz WIŚNIEWSKI – Branża odpadowa – skazana na ryzyko pożaru?
  (The waste industry – doomed to suffer from fire hazard?)
 21. Tomasz WIŚNIEWSKI – Wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektów sortowania, przetwarzania i magazynowania odpadów komunalnych
  oraz surowców wtórnych na podstawie zaleceń Vds 2517:2011 – 02 (03)

  (Guidelines concerning fire protection of waste sorting, recycling and storage facilities for municipal solid waste and recyclibles
  on the basis of Vds 2517:2011 – 02 (03)
  )
 22. dr hab. inż. Renata WŁODARCZYK – Postępowanie po pożarze o poważnych skutkach i pomoc medyczna poszkodowanym
  (Procedures in case of fires with serious consequences and medical help provided to the casualties)

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych zaprasza

do udziału w konferencji przedstawicieli organów procesowych, techników kryminalistyki, śledczych i prokuratorów, sędziów, biegłych i ekspertów niezależnych, pracowników uczelni i instytutów naukowych, przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, oraz wszystkich tych, którzy w ramach swoich obowiązków stykają się z problematyką pożarów, ustalania ich przyczyn oraz sprawców, analizowania przyczyn i wdrażania działań poprawiających bezpieczeństwo pożarowe. Konferencja to doskonała okazja do spotkania ekspertów, dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym niezwykle ważnym obszarze bezpieczeństwa pożarowego.*) UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematów konferencji